KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA FORMU

Otofin (Invo Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.) olarak özel hayatınıza ve kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak tanımlanmış bulunuyoruz. Genel olarak kanun siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, sınıflandırmamız, işlememiz, saklamamız, güncellememiz ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere paylaşmamız veya devretmemiz gibi konuların ‘veri işleme’ olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilme durumlarını içermektedir.

Kişisel Verinin Kanuni Olarak Tanımı

Tarafınıza ait kimlik bilgileri, iletişim ve mali bilgileriniz gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz,

1)    Sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres vb. diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

2)    İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,

3)    Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

4)    İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve şirketimize müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması;

5)    Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,

6)    Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız bankalar, sigorta şirketleri, operatörler ve firmalar ile paylaşılması,

7)    Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sistemine tabi tutulması.

8)    Otofin olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, mobil sitemiz, çağrı merkezimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Başvurularınız Doğrultusunda Aktarılması

Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize; ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Tarafımızca Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
  • Kanuna uygun olarak yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  • Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 4 ve 5. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Otofin olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve tüm hizmetlerimizin bu verilerinizin güvende olmasını esas alarak sunulduğunu taahhüt ederiz.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

Eposta: iletisim@otofin.com.tr
Tel: 0 216 9701346